Handelingsplanning

Een goede handelingsplanning zorgt ervoor dat we als team vanuit eenzelfde visie vertrekken om te werken met een leerling of leerlingengroep. Het zorgt ervoor dat we zicht krijgen op de specifieke opvoedings- en onderwijsnoden van iedere leerling en dat we systematisch te werk gaan bij het plannen en uitwerken van een aanbod op maat.

Het is een cyclisch proces waarbij volgende fasen doorlopen worden:

Vanuit de beeldvorming leggen we voor een bepaalde periode concrete doelen vast voor een leerlingengroep (groepswerkplan, GWP) en/of voor een individuele leerling (individueel handelingsplan, IHP). Er wordt bepaald hoe we deze doelen willen realiseren (methode, werkvorm, organisatie, wijze van rapportering en evaluatie).

De uitvoering hiervan wordt tijdens klassenraden verder opgevolgd. Tussentijdse evaluaties en onderling overleg is noodzakelijk, zodat bijsturing kan gebeuren waar nodig. Op het einde van elke periode gebeurt er een eindevaluatie om na te gaan of de doelen al dan niet bereikt werden. Dit wordt weergegeven in een rapport en besproken tijdens het oudercontact. Deze evaluatie vormt het vertrekpunt voor een nieuwe beginsituatie.