Ontwikkelingsdoelen

In het buitengewoon onderwijs wordt er afgestapt van het gemeenschappelijke curriculum. In de plaats wordt er een programma voorzien dat aangepast is aan de noden van de specifieke doelgroep en van de leerlingen. Per leergebied maakt de klasleerkracht een selectie van doelen waarrond er gewerkt wordt. Het werken met ontwikkelingsdoelen houdt in dat er geen resultaten worden nagestreefd (zoals bij de eindtermen), maar dat er wel een inspanningsplicht geldt. Bovendien wordt er op die manier evenveel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de communicatieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, … dan aan de cognitieve ontwikkeling.