Pedagogisch project basisschool

De 3 ‘V”s

Het is belangrijk om als school een duidelijke visie te hebben op ontwikkeling, opvoeding en onderwijs.   Ons pedagogisch project omschrijft dan ook juist die visie die aan de basis ligt van het pedagogisch klimaat in onze school. Verruiming van de leefwereld,Verbondenheid en Veerkracht vormen de drie pijlers of de drie V’s zoals  wij ze wel eens durven noemen. Zo trachten we een kader te bieden waarin we als school kunnen werken en de dagdagelijkse praktijk vorm kunnen geven. Afhankelijk van de noden van het kind en afhankelijk van de doelgroep binnen onze school zullen specifieke accenten gelegd worden binnen deze pijlers.

Verruiming van de leefwereld

Het is één van onze kerntaken om de leefwereld van de kinderen te openen, te verruimen. Het behoort tot onze belangrijke doelstelling om kinderen kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen over de verschillende leerdomeinen heen (leren leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, wereldoriëntatie, Nederlands, wiskunde en katholieke godsdienst). We willen kinderen kansen bieden om nieuwe dingen te leren, boeiende ervaringen op te doen, … kortom een uitdagende en stimulerende leeromgeving aan te bieden waardoor kinderen zich voortdurend in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ begeven. Heel wat doelstellingen die we binnen onze dagdagelijkse werking stellen, zullen onder deze pijler kunnen geplaatst worden.

Verbondenheid

We willen in onze school een leefklimaat van verbondenheid creëren. Het is belangrijk dat onze kinderen kansen krijgen om verbondenheid te ervaren en te ontwikkelen. Verbondenheid met zichzelf, met de anderen, met het materiële, met de samenleving als geheel, met de natuur zijn fundamenteel in onze waardeopvoeding.

Het ervaren en gewaarworden van deze verbondenheid proberen we een afgestemde plaats te geven binnen iedere doelgroep (mogelijkheden en beperkingen). Sterke verbondenheidsmomenten benoemen, draagt bij tot veerkracht. Positieve emoties, ergens helemaal in opgaan of zich ergens zeer betrokken bij voelen en hieraan betekenis verlenen zijn dan ook belangrijke aspecten.

Veerkracht

Het uiteindelijke doel van onderwijs is kinderen op te laten groeien tot evenwichtige, verantwoordelijke en zorgzame volwassenen. Veerkracht wordt meer en meer gezien als een dynamisch en interactioneel proces tussen kind en omgeving dat bepalend is om ondanks moeilijkheden, beperkingen, … een positief leven uit te bouwen. Om dit doel mee te bereiken vinden we ‘bouwstenen voor veerkracht’ erg belangrijk. Sociale vaardigheden, probleemoplossend denken, zelfstandigheid, doelgerichtheid en zingeving vormen belangrijke aspecten in ons onderwijs. Hiernaast willen we kinderen de nodige warmte geven, structuur bieden, participatiemogelijkheden creëren, hun zelfwaardegevoel opkrikken, een positief en hoog genoeg verwachtingspatroon stellen en de zin voor humor bevorderen.
Veerkracht is dus geen individuele eigenschap. Veerkracht als eigenschap zien zou enkel de schuld van een negatief verloop van een ontwikkelingstaak bij het kind leggen.