Pedagogisch project:

Het pedagogisch project omschrijft de visie, die aan de basis ligt van onze werking. Onze handelingsplanning, de keuze van ontwikkelingsdoelen, het concreet uitwerken ervan en de evaluatie worden voortdurend gekoppeld aan ons pedagogisch project. Ons pedagogisch project vormt de rode draad, waarop we onze structuur en organisatie bouwen, om het leer- en ontwikkelingsproces van de leerlingen te optimaliseren.

Als school voor buitengewoon secundair onderwijs zetten wij  3 pijlers centraal in onze werking: Talent, Traject op maat en Toekomst. Deze pijlers krijgen vorm  binnen de groene omgeving van onze school. Wij kiezen er dan ook bewust voor om onze school zo GROEN mogelijk te houden. Beheer van ons eigen bos, veel groen op de speelplaats, aandacht voor het milieu,… spelen hierbij een belangrijke rol. Wij hebben dan ook het certificaat van ‘Milieuzorg op school’ toegekend gekregen.

  1. Talent

Binnen Berkenbeek vertrekken wijvanuit de talenten en de noden van onze leerlingen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden om als volwassene op een volwaardige manier deel te nemen aan de maatschappij.

Hiervoor zijn niet enkel technische (beroeps)aspecten noodzakelijk, maar ook probleemoplossende vaardigheden in het dagelijks leven.Aan de hand van de principes van denkontwikkeling proberen wij onze leerlingen zoveel mogelijk bewust te maken van hun eigen denken en handelen. Hiertoe is het van belang dat niet enkel de leerkrachten – als ondersteuners van hun ontwikkelingsproces- maar ook zijzelf geloven in hun mogelijkheden en groeikansen. Vanuit deze positieve ingesteldheid kan elke leerling telkens een stapje verder geraken.

Onze leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning om een gelijkwaardige positie binnen de maatschappij te kunnen bereiken. Er wordt binnen onze school dan ook veel aandacht besteed aan zaken zoals rijbewijs, omgaan met geld, drugspreventie, kunst, cultuur,…

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere wordt als uitgangspunt gebruikt in de dagdagelijkse werking. We maken hierbij gebruik van het theoretisch kader van Dösen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in kaart te brengen. Het niveau van sociaal –emotionele ontwikkeling zal mee bepalen op welk niveau de jongere uitdagingen aangeboden krijgt en beïnvloedt mee de begeleidingsstijl van de betrokken leerkrachten. Wij streven er naar om voor elke leerlingen een klimaat te creëren dat aangepast is aan zijn/haar noden vanuit zijn/ haar sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het trainen en coachen van weerbaarheid neemt in alle opleidingsvormen een belangrijke plaats in. We doen dit aan de hand van de basisprincipes van ‘Aandacht in Actie’.  Met onze weerbaarheidstraining creëren we ruimte voor de leerlingen om in een veilige omgeving zicht te krijgen op zichzelf, op hun manier van reageren , op hun doelen en grenzen. Jezelf vertrouwen, je eigen grenzen (leren) kennen en respecteren, je bewust zijn van je gevoelens en voor jezelf opkomen met respect voor de andere, je eigen mening kunnen en durven geven, je kracht kennen, voelen en versterken zijn dan ook de basispijlers van deze training.

  1. Traject op maat

Wij kiezen er bewust voor om onze werking kleinschalig te houden zodat we garant staan voor een individuele benadering van elke leerling. Elke leerling krijgt een aanbod op maat, een aanbod dat afgestemd is op zijn of haar specifieke noden en mogelijkheden. Dit wordt gerealiseerd door middel van het cyclisch proces van handelingsplanning. De principes  van ‘kwaliteit van leven’ staan hierbij centraal.

Wij bieden individuele trajecten aan leerlingen die hier nood aan hebben. Omdat we vier verschillende opleidingsvormen aanbieden is er de mogelijkheid om flexibel te zijn in de trajecten die aangeboden worden.

Onze jongeren komen in hun leven heel wat uitdagingen op verschillende domeinen tegen. Vanuit het gedachtengoed van het levensloopmodel willen wij samen met hen op zoek gaan naar het gepaste traject en de gepaste begeleidingsvormen bij moeilijke overgangsmomenten zoals overgang van de lagere school naar BuSO, overgang van het gewoon onderwijs naar  BuSO en van BUSO naar gewoon onderwijs, overgang naar stages en tewerkstelling, overgang naar een andere klasgroep, veranderingen in woonvorm … Overgangsmomenten zijn voor jongeren met een beperking vaak gecompliceerder. Vroegtijdig actie ondernemen is daarom van groot belang in de begeleiding van onze jongeren. Wij volgen hierbij sterk het principe van empowerment, waarbij we onze leerlingen sterker proberen te maken zodat ze zelf meer hun leven in handen kunnen nemen.

In Berkenbeek werken wij bewust aan het klimaat binnen onze school. Zoals hierboven beschreven wordt het klimaat binnen de klaswerking aangepast aan de sociaal-emotionele noden van onze leerlingen. Op schoolniveau vinden wij het belangrijk om een open communicatie met leerlingen, ouders, externe partners na te streven.  Het netwerk van de leerling (ouders, familie, andere professionelen) zijn voor ons van cruciaal belang om samen te werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

  1. Toekomst

In alle opleidingsvormen staat de toekomst op maat centraal. Alle jongeren worden voorbereid om als volwassene op een volwaardige manier deel te nemen aan de maatschappij. We gaan met onze jongeren op zoek naar een daginvulling aangepast aan hun interesses en mogelijkheden. Dit gaat van werken in een dagcentrum, begeleid  werken tot werken in een maatwerkbedrijf en in het normaal economisch circuit. 

Wij vinden het belangrijk  dat een jongere met een beperking zelf vorm en inhoud kan geven aan zijn bestaan als gelijkwaardige burger in de samenleving. We gaan daarom samen met hen op zoek naar een stagevorm, werkplaats op maat van de leerling. De interesse en keuze van de jongere zelf staat daarbij centraal. We hebben sterke regionale contacten, wat het mogelijk maakt voor iedere jongere een plaats te vinden binnen de regio.