× Search

Minister, denkt u eens aan het buitengewoon onderwijs?

Beste minister Weyts

Met een dubbel gevoel volgen wij, scholen uit het buitengewoon onderwijs, al enkele maanden de communicatie over de coronamaatregelen in het onderwijs. Net als onze collega's uit het gewoon onderwijs zijn we teleurgesteld over het feit dat de informatie eerst in de media verschijnt vooraleer wij geïnformeerd worden.

We hebben begrip voor het feit dat u het buitengewoon onderwijs in al zijn complexiteit onvoldoende meeneemt in een communicatie van enkele minuten mediatijd. De toevloed aan informatie en de vertaling ervan voor onze ouders maakt het voor ons echter heel erg moeilijk om hen adequaat en correct te informeren, nadat ze in de media al een en ander hebben vernomen.

Ook het uitblijven van enige communicatie van u over onze leerlingen baart ons zorgen. We merken dat onze leerlingen niet alleen verzwegen worden in de communicatie, maar zelfs niet meetellen in de maatregelen die u voorziet.

Denkt u ook aan onze leerlingen wanneer een initiatief als zomerscholen het licht ziet? Waarom communiceert u dan enkel over het cognitieve aspect? Is leren niet veel meer dan dat? Gaat dat niet over de totale ontwikkeling van de leerling?

Denkt u wel aan onze leerlingen uit opleidingsvorm 1 en 2? Die schoolverlaters vinden weldra ook een nieuwe uitdaging binnen tewerkstelling of zinvolle dagbesteding, maar volgens uw richtlijnen behoorden zij niet tot de primaire groep zoals hun collega-leerlingen uit OV3, OV4 en het gewoon onderwijs. Denkt u ook aan ons, wanneer de laatste versoepeling met veel bravoure kenbaar gemaakt wordt, maar die versoepeling niet meegenomen wordt in het leerlingenvervoer dat hen naar school moet brengen? Denkt u wel eens aan ons?

In naam van de directies buitengewoon onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vragen we u met aandrang om onze leerlingen als volwaardige leerlingen te erkennen, om in uw communicatie ook die aspecten mee te nemen die specifiek zijn voor onze bijzondere kinderen en jongeren - al is het maar dat u zegt dat voor het buitengewoon onderwijs de maatregelen vertaald worden in functie van de specifieke situatie. Zelfs dat kleine beetje zou ons al deugd doen! Onze leerlingen verdienen evenveel erkenning en aandacht, onze ouders hebben evenveel recht op correcte informatie.

Hoewel we onze maatschappelijk verantwoordelijkheid ten volle willen opnemen, staan we binnen verschillende scholen met de specifieke doelgroepen voor een onwaarschijnlijke opdracht om de veiligheidsmaatregelen na te streven. We benutten de maximale capaciteit die we hebben gecreëerd ten volle, rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen. We zijn dankbaar dat onze autonomie daartoe opnieuw werd bevestigd, maar een hele belangrijke schakel werd vergeten … het leerlingenvervoer!

Vandaag vragen we niet meer dan dat, we trekken immers al maanden onze plan. We vragen enkel nog duidelijkheid over het leerlingenvervoer. Blijft de situatie zoals ze is tot einde juni, graag dan daarover snelle en heldere communicatie. Krijgen we als school de autonomie om te bekijken wat er mogelijk en haalbaar is voor onze leerlingen, dan zullen we die weer ten volle opnemen en rekenen we erop dat De Lijn en de onderaannemers hun volle verantwoordelijkheid opnemen om onze leerlingen in veilige omstandigheden naar school en naar huis te brengen.

Spoedige duidelijkheid is nodig, mijnheer de minister. We hebben al veel geschakeld, de schoolteams hebben al heel veel bochten genomen om binnen onmogelijke situaties schitterend werk te verrichten. Nog éénmaal willen we een aanpassing doen, om tegemoet te kunnen komen aan die leerlingen die zonder geschikt leerlingenvervoer niet op school geraken, ook al is er voor hen opvang en/of heropstart voorzien.

U weet, of u weet het niet, dat een aanpassing voor het leerlingenvervoer weer een enorme puzzel met zich zal meebrengen. Volgende week die puzzel leggen, loont nog de moeite, zoals u zelf zegt: “zo winnen we misschien nog een aantal schooldagen”. Daaraan pas later beginnen en opnieuw alle structuur doorbreken, is de druppel te veel.

Het vat is (bijna) leeg …

Hartelijke groeten

namens de adviesraad buitengewoon onderwijs René De Wever

Corona nieuwsberichten

Mededeling

Beste ouders, opvoeders,

U hoorde het zelf ... er is heel wat te doen over het herstarten van het onderwijs en helaas... geen nieuws over alle knelpunten in het BuO.

Deze blijven wat ze zijn , met voorop het busvervoer!

Hoe graag we jullie allen weer maximaal willen ontvangen... als jullie kinderen niet op de bus kunnen, betekent dit dat je hen zelf moet brengen... Dagelijks zoveel auto's op onze parking, is onmogelijk en tegen alle veiligheidsregels in.

We zullen - na de communicatie van woensdag - dus nogmaals onze plannen aanpassen om jullie kinderen / onze leerlingen, op een veilige manier ( gespreid ) te kunnen verwelkomen.

Momenteel wijzigt er niets (ook niet voor de kleuters) voor 8 juni. 

De leerkracht contacteert jullie volgende week over de praktische uitrol.

We houden jullie op de hoogte.

Mededelingen

Beste ouders,opvoeders

Zoals jullie - hebben ook wij -  in de pers vernomen dat scholen weer opengaan, zij het wel met het naleven van strikte veiligheidsmaatregelen.

We zijn momenteel druk bezig met het bekijken van de risico-analyse : ook nu primeert veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en ons personeel.

Afhankelijk hiervan bekijken we wat mogelijk is ... een keuze hierin maken,  is praktisch onmogelijk ... ook wij zouden niet liever hebben dan elke leerling weer elke dag op school te hebben. Doch kan dit niet!

Een beperkt aantal leerlingen en personeel, op school / op de bus / op de speelplaats / in de klas is toegelaten ... We dienen ook voldoende lavabo's / WC, ... te hebben voor elke groep. Aan deze voorwaarden moeten wij voldoen.

De overheid geeft ook aan dat indien de school opengaat voor enkele dagen , de opvang van de andere dagen kan gebeuren door de gemeenten... iets dat voor onze leerlingen vaak niet de beste of geen optie is. Vandaar dat wij blijvend inzetten op de organisatie van de opvang voor ouders die geen alternatief hebben.

Woensdag is het veiligheidsraad. We hopen ook dan weer meer info te krijgen.

We houden jullie zeker op de hoogte en trachten snel duidelijkheid te bieden.

Mededelingen

Vanuit een risicoanalyse namen we de beslissing om de schoolverlaters Type Basisaanbod en Type 9 te laten herstarten.

Deze leerlingen zitten in een scharniermoment in hun schoolcarrière. We willen hen de kans geven om hun schoolloopbaan in Berkenbeek goed te kunnen afronden, in het kader van het behalen van een getuigschrift of attest. Er zijn ook heel wat veranderingen op school, nieuwe afspraken(veiligheids- en hygiënemaatregelen), andere dagplanning,… dit vraagt van de leerlingen heel wat flexibiliteit en begrip.

Lees verder...

Onze school ziet er even anders uit! Berkenbeek in tijden van COVID 19

Download de Powerpoint

Busvervoer

Beste ouders,

We merken een grote vraag naar busvervoer. Helaas moeten wij zeggen dat we dit niet kunnen organiseren : beperkte plaatsen, elke dag andere kinderen dus andere toeren,... Vandaar volgende afspraken:

Busvervoer =

  • Enkel in noodgevallen ( voor ouders die niet kunnen rijden) 
  • De ritten worden per week georganiseerd  DUS tijdig aangeven wanneer je beroep wil doen op het vervoer (ten laatste op donderdag  voor de volgende schoolweek ) .
  • Vaste opstap- / afstapplaats
  • De toer wordt opgemaakt op donderdag, u krijgt vrijdag bericht van de leerkracht over het tijdstip van opstappen en afstappen
  • Gelieve goed op tijd aanwezig te zijn 

Bij problemen , bel de school (03/669.68.19) 

Heropstart

Beste ouders,

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de heropstart. Ook nu staat veiligheid van leerlingen en personeel voorop. Na een grondige risico- analyse en een goede voorbereiding wat betreft alle nodige maatregelen, kan er opgestart worden door :

Lagere school : de schoolverlaters TBA en T9 (T2 -schoolverlaters mogelijk in latere fase)

  • In functie van verdere schooltraject
  • 2  dagen per week 

Secundaire school :  OV3 

  • De eerste week alleen 2de jaars Kwalificatiefase, ABO en 2de jaars Duaal
  • 2 volle dagen per week (praktijkgericht) ter voorbereiding van het behalen van het getuigschrift

Of er nog groepen mogen opstarten, weten we nu nog niet. We willen alvast deze leerlingen veilig en warm ontvangen en ook de groter wordende groep kinderen in de opvang dezelfde veiligheid bieden.

Meer info vindt u terug in bijlage.

Ondertussen blijft er de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvangregeling. (= in geval nodig en keuze van de ouders  ) . De leerkrachten zullen jullie hierover telefonisch contacteren . We willen vragen tijdig door te geven wanneer je beroep wil doen op de opvang en om de doorgegeven momenten te respecteren, zodat wij een goede regeling kunnen uitwerken voor de aanwezigheid van leerkrachten. (Hemelvaart en Pinksteren is het vrijaf)

Wij vragen om zoveel mogelijk zelf in te staan voor eigen vervoer . Dit owv veiligheid en ook  op de bussen mogen maar beperkt aantal kinderen . De kinderen op de bus  moeten  een mondmasker dragen ( in de mate van het mogelijke).

Uiteraard volgen wij alle beslissingen vanuit de overheid / veiligheidsraad / arbeidsarts op.

RSS
12

AANBOD

ONS TEAM

CONTACTEER ONS

NIEUWS

Jaarthema BuSO

Nieuwsbrieven Lagere School

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.